Wu Jinxing
Time:2014-10-10  Views:1450 Source: author:

 吴金星1.jpg

Mr.Wu Jinxing

CFO, Executive Director of Jiangxi Copper Company Limited

Copyright  2015 All Rights Reserved . Jiangxi Copper Company.